Avís Legal

1.La utilització d'aquestlloc web, quees regula mitjançantel present document,atribueixla condició d'Usuari,la qual cosa implical'adhesió a lespresentscondicionsen la versió publicadaen el moment enque s'accedeixial mateix.ROLSERS.A.(d'ara endavantROLSER)es reservael dret de modificar,en qualsevolmoment,la presentació i configuraciódel lloc web,així com la sevaAvísLegalisuspendretemporalmentels seus serveis enwww.rolser.comiwww.rolser.essensepreviavís.

ROLSERrecomanaa l'usuarillegirl'Avís Legalcada vegada que accedeixia aquest portal.

2.Dades del'empresa: encompliment de l'article10 de la Llei34/2002,d'11 de juliol,de Serveis de laSocietat de laInformació i ComerçElectrònic,a continuació s'exposenles dadesidentificatives de l'empresa.

· Nom: ROLSER

· Denominació Social: ROLSER S.A.

· Nif / Cif:A-03066909

· Domicili Social: Ptda. Galgues, s/n - 03750 Pedreguer (Alacant)

· Telèfon: 965 760 700

· email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

3. Políticade Privacitat:Als efectes del quedisposa la LleiOrgànica 15/1999,de 13 de desembre,de protecció de dadesde caràcter personalia la Llei 34/2002,d'11 de juliol,de Serveis de laSocietat dela Informacióide Comerç Electrònici altra normativa aplicable,ROLSERinforma l'usuaride l'existènciad'un fitxerautomatitzatambdadesde caràcter personal,del qualés responsableROLSER,amb lafinalitat de realitzar elmantenimentila gestióde la relaciócontractual ambl'Usuari,aixícom de lestasques d'informacióicomercialització delsproductespropisid'activitats relacionadesamb aquest.Enel cas de comunicacionscomercials a travésde correuelectrònico mitjàequivalent,l'acceptaciód'aquesta Políticade Privacitatsuposaràque l'Usuaripresta el seuconsentimentexprés perl'enviament de publicitata través d'aquestmitjà.Excepte en els casosen què s'indiquiel contrari,les respostesa les preguntessobre DadesPersonalssónobligatòries(en aquellscamps queestiguin marcats),i la faltade contestaciósuposaràla impossibilitatde respondre a lesconsultes,comandes quees presentino un altreservei adisposició de l'Usuaria la pàginaweb deROLSER.

Així mateixl'informa sobre lapossibilitat d'exercir elsdretsd'accés,rectificaciói cancel · lacióioposició mitjançantpetició escrita dirigida aROLSERSA,Ptda.Galgues,s / n- 03750Pedreguer(Alacant).

ROLSERes comprometa complir la sevaobligacióde secret de lesdadesde caràcterpersonal i del seudeure de guardari adoptaràlesmesuresnecessàriesper evitar la sevaalteració,pèrdua,tractament oaccés noautoritzat,tenint en compte entot moment l'estatde la tecnologia.

ROLSERes comprometa través d'aquestmitjà a NOREALITZARPUBLICITAT ENGANYOSA.A aquestsefectes,per tant,no seran considerats compublicitatenganyosa elserrorsformals onumèrics que puguin trobaral llarg delcontingut de les diferentsseccions del webde nom deROLSER,produïts com a conseqüènciad'un mantenimenti/o actualitzacióincompletaodefectuosade la informaciócontinguda ésaquestesseccions.ROLSER,com a conseqüènciadel que disposaaquestapartat,es compromet a corregirtan aviat com tinguiconeixement d'aquests errors.

ROLSERes compromet a NOREMETRECOMUNICACIONSCOMERCIALSSENSEIDENTIFICAR-LES COMTALS, conforme alque disposa laLlei 34/2002de Serveis de laSocietat dela Informacióide comerçelectrònic.A aquestsefectes no seràconsiderat comcomunicaciócomercial tota lainformació que s'enviïALSCLIENTS deROLSERsempre quetingui per finalitat elmantenimentde la relaciócontractual existententre clientiROLSER,aixícom l'acompliment delestasques d'informació,formació i altresactivitatspròpiesdel servei que elclientcontractatamb l'empresa.

4.Tot el contingutdel lloc webdeROLSERestàprotegitper leslleis depropietatintel · lectuali industrialidretsd'autor.Quedaestrictamentprohibitreproduir,copiar,comunicar públicament,distribuir,transformar o modificar elselementsde la pàgina web,ovulnerarqualsevolaltre dretsusceptible de proteccióper la llei depropietatintel · lectual oindustrial,tret que estingui l'autoritzaciódel titular deelscorresponentsdretso això resultilegalmentpermès.

5.En cap casROLSERserà responsable per lespèrdueso danysde qualsevol tipus quesorgeixinper l'accési l'úsindegutdel lloc web.En definitiva,l'USUARIés l'únicresponsable de l'úsque realitzi delsserveis,continguts,enllaços(links) ihipertextinclososal lloc webdeROLSER.

ROLSERes reservael dret d'efectuarsensepreviavís lesmodificacions queconsideri oportunes al seuwebsite,inclosos elspresentstermesicondicions.

6.ROLSERno assumirà cap responsabilitatper l'exactitudiveracitatde les notíciespublicadesen aquesta pàgina web.És possible que unen ellesinformacionserrònieso incompletes.Així mateix, tampoces responsabilitzadel contingut delsenllaços detercers als qualsesfareferènciaen aquest portal
.